Medicinering – en del i ditt behandlingsprogram

Vem kan få medicin?

För dig som ingår i ett behandlingsprogram för ADHD/ADD, ångest, depression, tvångssyndrom (OCD) eller sömnproblem kan läkemedelsbehandling ingå som en del i programmet. Medicinering kan bli aktuell om den bidrar till att du får ökad livskvalitet och förbättrad funktionsförmåga.

Läkemedelsbehandling och medicinering är ett komplement till andra åtgärder, som till exempel psykologisk behandling, anpassningar i miljön eller andra stödåtgärder.

I nuläget erbjuder vi endast medicinsk behandling till barn och unga på vår mottagning i Stockholm.

Vilka mediciner handlar det om?

De vanligaste läkemedlen vid behandling av ångest, depression eller tvångssyndrom är selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI). De vanligaste läkemedlen vid ADHD/ADD-behandling delas in i centralstimulerande (narkotikaklassade) och icke-centralstimulerande. 

Boka själv via webbokning Ring 08-533 315 43

Om du vill veta mer innan du bokar, ring gärna. Telefontid kl. 8-12.

Så här går det till

Inför medicinering

Innan medicinering sätts in, kan du behöva lämna blod- och/eller urinprov. Läkaren gör även psykiatrisk och somatisk bedömning, för att utesluta andra sjukdomar eller annat som kan påverka dina problem.

Om medicinen är narkotikaklassad får du som vårdnadshavare skriva under ett samtycke som innebär att du fått tillräcklig information och kommit överens om hur läkemedelsbehandlingen ska hanteras. Innan behandlingen inleds upprättas en vårdplan för hur behandlingen ska följas upp och utvärderas.

Uppföljning

En-två veckor efter insättande av medicineringen, får du träffa sjuksköterska på plats eller via telefon. Sjuksköterskan följer upp effekt och eventuella biverkningar och kontrollerar puls, blodtryck, vikt och längd. Du får också svara på frågor om din sömn, dina matvanor och ditt allmänna mående.

Liknande uppföljningar görs vid varje dosjustering. Ett par månader efter att du har en stabil dos av medicinen, gör läkaren en uppföljning. Du kommer sedan att fortsätta träffa läkare och sjuksköterska regelbundet, för att säkerställa att medicinen hjälper dig på bästa sätt och att du mår bättre.

Att tänka på vid medicinering

Centralstimulerande läkemedel för ADHD/ADD-behandling är narkotikaklassade läkemedel som förskrivs enligt särskild förskrivning. Det innebär:

  • att bara läkare med specialistkompetens inom barn- och ungdomspsykiatri, psykiatri och barn- och ungdomsmedicin kan förskriva läkemedlet
  • att vårdnadshavare ska hämta ut recept och handha läkemedlet
  • att borttappade läkemedelsförpackningar kan leda till att nytt recept inte kan utfärdas
  • att särskilt läkarintygintyg behövs för resor till vissa destinationer utomlands