Neuropsykiatrisk utredning – ADHD, ADD och autism

Varför ska man göra en neuropsykiatrisk utredning?

Syftet med en neuropsykiatrisk utredning är att få en bättre förståelse för dina eller ditt barns styrkor och svårigheter samt förstå varför du eller ditt barn reagerar som ni gör och varför vissa moment blir till utmaningar. Hos oss kan du genomgå utredning för autism, ADHD/ADD och intellektuella funktionsnedsättningar. Du får hjälp med en kartläggning inom vilket eller vilka områden du eller ditt barn har svårigheter.

Webbokning Stockholm Ring Stockholm 08-533 315 43Webbokning Malmö Ring Malmö 040-120 300

Om du vill veta mer innan du bokar, ring gärna. Telefontid kl. 8-12.

Vad händer före en neuropsykiatrisk utredning?

Vi inleder kontakten med dig med en timmes första konsultation – en förbedömning med psykolog. Därefter tar vi beslut om en rekommendation för en fördjupad utredning. Vid en fördjupad utredning tar vi fram en utredningsplan.

Hur går en neuropsykiatrisk utredning till?

En neuropsykiatrisk utredning på Moment Delphi utförs i team med läkare och psykolog som är specialiserade inom området och som kan hjälpa dig eller ditt barn vidare till rätt behandling efter genomförd utredning.

Utredningen inleds med genomgång av utredningens innehåll. Du får även berätta om vilka förväntningar du har på utredningen, du får information om vad en utredning innebär och hur den kan hjälpa dig eller ditt barn.

Följande moment ingår i utredningen:

 • Utvecklingsanamnes med förälder/föräldrar/nära anhörig, vilket är en djupgående intervju tillsammans med psykologen om den person som ska utredas. Intervjun handlar om utveckling, fungerande i vardagslivet samt styrkor och svårigheter från födelse till idag. Gäller utredningen en vuxen, genomförs utvecklingsintervjun oftast per telefon med en nära anhörig.
 • Psykologiska test anpassade efter frågeställning. Till exempel kognitiva tester av hjärnans förmågor såsom problemlösning, minnesfunktioner, koncentrationsförmåga etc.
 • Fördjupad intervju med psykolog innehållande levnadsbeskrivning, symtombild, funktionsnivå och strukturerad diagnostisk intervju anpassad efter frågeställning.
 • Vid utredning av barn görs en telefonintervju med en aktuell eller tidigare lärare på skola/förskola om barnets/ungdomens fungerande i skolmiljö.
 • En läkarundersökning med fokus på neurologi och motorik görs.
 • Ifyllnad av skattningsformulär med frågor om beteenden som belyser utredningens frågeställning.

Vanligtvis är utredningen uppdelad på två-tre dagar, med en aktiv total besökstid på 8–10 timmar. Vi anpassar utredningens upplägg utifrån om ni är bosatta nära någon av våra mottagningar eller reser till oss från en annan ort. Det tar sex veckor från första besök till färdigställande av utredningen.

Vid utredning av barn ser vi gärna att båda föräldrarna är med vid minst ett av besöken. Du som är vuxen och ska utredas får vid behov gärna ta med dig en anhörig som stöd eller sällskap.

Vad är det för neuropsykologiska tester som utförs?

De neuropsykologiska testerna består av uppgifter som mäter olika förmågor och färdigheter som hör ihop med hjärnans funktion. De utgör exempel på viktiga områden som beskriver hur individen fungerar i vardagen. Exempel på områden som undersöks är språkliga och praktiska färdigheter liksom koncentrations-, problemlösnings- och minnesförmåga. Resultaten jämförs med en normgrupp, exempelvis inom samma åldersgrupp, som hjälper oss att identifiera dina eller ditt barns starka och svaga sidor. Psykologen anpassar vilka tester du eller ditt barn får genomföra beroende på frågeställning.

Efter bedömningarna

Efter bedömningarna träffas psykolog och läkare och går igenom resultatet av de ingående delarna i utredningen. Teamet går igenom diagnoskriterierna och ser om ditt eller ditt barns problematik kan förklaras med en eller flera diagnoser. De olika delarna analyseras och sammanställs i en bedömning. Analys av eventuell annan psykiatrisk/somatisk problematik ingår.

Den neuropsykiatriska utredningens resultat

En neuropsykiatrisk utredning hos oss avslutas alltid med att du får återkoppling av resultat och bedömning, med skräddarsydda och konkreta råd och rekommendationer. Inom sex veckor efter utredningens start kommer du eller du och ditt barn att kallas till ett återgivningssamtal hos psykologen där vi går igenom utredningsresultat, bedömning, eventuellt diagnos och rekommendationer. Tidplanen förutsätter att inget oförutsett händer som gör att utredningstiden behöver förlängas.

Du kan välja att få resultatet via videomöte eller på plats hos oss. Vi går noga igenom vad utredningen visat och ger handfasta råd och rekommendationer. Du får även ett skriftligt utlåtande som innehåller en sammanställning av utredningen med rekommendationer om anpassningar hemskickat. Om du remitterats till oss från en annan enhet, förmedlar vi resultatet i ett remissvar till den mottagning som skickade remissen till oss. Vid neuropsykiatriska utredningar med barn och ungdomar ingår en återgivning till skolan.

Det är viktigt att du oavsett om utredningen gäller dig eller ditt barn får tid efter att vi har presenterat resultat och rekommendationer. Du ska känna dig trygg med att vi finns kvar för frågor som kan uppstå och att du har stöd efter utredningen.

Vilken hjälp finns att få efter den neuropsykiatriska utredningen?

Efter utredningen får du kunskap och tillgång till verktyg för att kunna hjälpa dig eller ditt barn på bästa sätt. En månad efter att du fått resultatet från utredningen är du välkommen på ett uppföljningsbesök.

Genom kunskap från den neuropsykiatriska utredningen kan man erbjuda barnet individuella anpassningar i både hemmet och i skolan/förskolan. Är du ungdom eller vuxen syftar utredningen till att du själv ska få insikt i dina styrkor och svårigheter, och att ge möjlighet till rätt anpassningar och insatser för att höja funktionsnivån och minska risken för psykisk ohälsa.

Ibland kan medicinering vara aktuellt och när det rekommenderas erbjuds en läkartid hos oss för ställningstagande till medicininsättning. Medicinering ingår inte i utredningen, utan bokas enskilt när utredningen är färdigställd.

Vid utredning av barn, ingår skolåtergivning i utredningen. Det sker på plats hos oss och det är ni föräldrar som då bjuder in skolan – det är inte obligatoriskt men rekommenderas varmt.

Insatser i form av längre rådgivning och stöd efter utredning kan skräddarsys utifrån dina behov. Här följer exempel på fortsatta insatser, som du kan boka som tillval efter en utredning:

Barn och ungdom

 • Remiss för vidare vård och behandling inom Barn- och ungdomspsykiatri, barn- och ungdomsmedicin, habilitering etc. (ingår i utredningen)
 • Fördjupad återgivning och familjestöd 1-3 videomöten
 • Psykologsamtal/psykoterapi
 • Medicinering
 • Läkarintyg till ex Transportstyrelsen

Vuxen

 • Remiss för vidare vård och behandling inom psykiatri, habilitering etc. (ingår i utredningen)
 • Psykologsamtal/psykoterapi
 • Medicinering
 • Läkarintyg till ex Transportstyrelsen eller Pliktverket